คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
คุณ ดาราวรรณ ธรรมารักษ์
ประธานกรรมการอำนวยการ
ศ.ดร. นิพนธ์ คันธเสวี
รองประธาน
คุณ สุนันท์ ไทยลา กรรมการ และเหรัญญิก
พล.ต.ต. สุรศักดิ์ สุทธารมณ์
กรรมการ
คุณ สุมน ปราณีประชาชน
กรรมการ
คุณ สุภา สิริสิงห
กรรมการ
รศ. อภิญญา เวชยชัย
กรรมการ
ผศ.นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ
กรรมการ
ดร. ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
กรรมการ
ดร. กิติยา พรสัจจา
กรรมการ
คุณ จินตนา นนทะเปารยะ
กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร

Facebook สหทัยมูลนิธิ